၂၃ ရက္ ဇူလိုင္လ ၂၀၁၉ နံနက္ခင္းသတင္းရုပ္သံ

July 23, 2019 joseph 0

  ၂၃ ရက္ ဇူလိုင္လ ၂၀၁၉ နံနက္ခင္းသတင္းရုပ္သံ   ၂၃ ရက္ ဇူလိုင္လ ၂၀၁၉နံနက္ခင္းသတင္းရုပ္သံအယူသာရိွျပီး ျပန္ေပးတဲ႔ေက်းဇူးတရား တျပားသားမွ မရိွတဲ႔ တပ္မေတာ္မွ၂၀၁၉ /၂၀၂၀ အတြက္စစ္သံုးစရိတ္ကိုေတာင္းခံ…ပါတယ္။၁၉၄၈ ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရးရျပီးခ်ိန္မွစ၍ ျပည္သူအတြက္အပ္တေခ်ာင္းထုတ္ျပီးႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္မွာ ျမန္မာ႔တပ္မေတာ္က ဘာမွ ေရာင္းခ်မွဳ႕ေတြတိုင္းျပည္ကို ျပည္ပ၀င္ေငြရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဘူးတဲ႔ျမန္မာ႔တပ္မေတာ္ရဲ႔ […]